سالتحصیلی 1399-1398

کسب مقام اول مسابقات بسکتبال ناحیه یک تبریز