آماده سازی مدرسه برای استقبال از دانش آموزان

آماده سازی مدرسه برای استقبال از دانش آموزان عزیزمان در آغاز سالتحصیلی جدید