تجلیل از دانش آموز عزیزمان آقای الیار اصغرزاد برای کسب مقام دوم کشوری در رشته اسکیت هنری

25