جلسات اولیای محترم دانش آموزان

جلسات اولیای محترم دانش آموزان با موضوعات تبیین برنامه های آموزشی و تربیتی مدرسه در سالتحصیلی آینده، برنامه دانش آموزان عزیزمان در تابستان و با ارائه نکته نظرات اولیای محترم در طول این هفته و در سه روز برگزار گردید.