برگزاری جلسه شوراي دبيران دبيرستان دوره اول مشكاة

شوراي دبيران دبيرستان دوره اول مشكاة روز پنجشنبه ١٤٠١/٠٧/٢٨ ساعت ١٦ با حضور كادر آموزشي مدرسه و استاد مدعو از تهران جناب آقاي دكتر نقي زاده نويسنده وكارشناس مسائل آموزشي و پرورشي تشكيل يافت . در اين جلسه ضمن بررسي مسائل مختلف آموزشي و تربيتي ، آقاي دكتر نقي زاده با موضوعيت :
ويژگي هاي نسل امروز، كيفيت بخشي مديريت كلاس درسي و شيوه ثبت و اجراي طرح درس به صورت علمي و جامع مطالب بسيار ارزشمندي ارائه فرمودند.