کلاس هفتم ۵، منتخب طرح همیاری آبان ماه

کلاس هفتم ۵، منتخب طرح همیاری آبان ماه
تحویل کاپ همیاری توسط نماینده کلاس نهم ۳ به نماینده کلاس هفتم ۵