کلاس های آشنایی پایه هفتم

آخرین روز از کلاس های آشنایی پایه هفتم:

کلاس های آشنایی با هدف آشنا شدن دانش آموزان عزیز پایه هفتم مدرسه مشکاة با محیط، قوانین و مقررات مدرسه، دروس اصلی پایه هفتم، برنامه های پرورشی، مشاوره ای، علمی و فناوری در طول یک هفته برگزار می‌شود.