کسب مقام دوم رشته ریکرو تیراندازی با کمان

تقدیر از دانش آموز عزیزمان آرین حیدری بابت کسب مقام دوم رشته ریکرو تیراندازی با کمان و افتخار آفرینی او برای استان.