کسب مقام دوم استانی در مسابقات لیگ تنیس

تقدیر از دانش آموز عزیزمان رضا بانان خجسته از اعضای تیم که موفق به کسب مقام دوم استانی در مسابقات لیگ تنیس به میزبانی شهر تبریز برگزار شده بود.