کسب رتبه های اول و سوم استانی

کسب رتبه های اول و سوم استانی توسط دانش آموزان عزیزمان پارسا آتش بهار و الیار اصغرزاد در آزمون ۲۰ آبان ماه قلم چی