عید سعید قربان مبارک

🌸🌸 عید قربان به حقیقت ز خداوند کریم
🌸🌸 آفتابی به شب ظلمت انسان آمد
🌸🌸 جمله دلها چو کویری ست پر از فصل عطش
🌸🌸 بر کویر دل ما ، نعمت باران آمد