عید غدیر خم مبارک باد.

تا صورت پیوند جهان بود علی بود 

تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود 

 

عید غدیر خم مبارک باد.