عید غدیر خم مبارک باد

تا صورت پیوند جهان بود علی بود
تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود

عید غدیر خم مبارک باد.