روز معلم گرامی باد

معلم، باغبان صبور بوستان دانش است

معلمى، مهری است که از روز ازل با گل آدمی سرشته شد

تا مردم از ظلمات جهل به نور دانایی رهنمون شوند

روز معلم مبارک