درخشش دانش آموزان دبیرستان دوره اول مشکاة در آزمون ورودی دبیرستان های استعداد های درخشان(تیزهوشان)