حل و بررسی سوالات آزمون تیزهوشان سال ۱۴۰۲

حل و بررسی سوالات درس قرآن و پیام های آسمانی آزمون تیزهوشان سال ۱۴۰۲ توسط جناب آقای شیرازی دبیر محترم پیام و قرآن دبیرستان دوره اول مشکاة

.

.

.

حل و بررسی سوالات درس ادبیات فارسی آزمون تیزهوشان سال ۱۴۰۲ توسط جناب آقای سابقی دبیر محترم ادبیات دبیرستان دوره اول مشکاة

.

.

.

حل و بررسی سوالات درس ریاضی آزمون تیزهوشان سال ۱۴۰۲ توسط جناب آقای نظیری دبیر محترم ریاضیات دبیرستان دوره اول مشکاة

.

.

.

حل و بررسی سوالات درس علوم تجربی آزمون تیزهوشان سال ۱۴۰۲ توسط دبیران محترم علوم تجربی دبیرستان دوره اول مشکاة آقایان دکتر رخشایی، دکتر روشنی و دکتر شادآباد