حضور جناب آقای صادقی رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک به همراه معاونین محترم

حضور جناب آقای صادقی رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک به همراه معاونین محترم در جمع همکاران مدرسه جهت بازدید و عرض تبریک هفته معلم