حضور اوليای محترم و دانش‌آموزان عزيز پايه هفتم

اين مراسم ضمن معارفه دبيران ارجمند و آشنايی با فضايی مدرسه، كتب درسی و كمك آموزشی دانش آموزان به همراه برنامه هفتگی و جزوه مقررات تحويل داده شد.