جلسه شورای دبیران

جلسه شورای دبیران روز سه شنبه، ۱۸ بهمن ماه با موضوعات کیفیت بخشی آموزشی، تحلیل آزمون های نوبت اول و برنامه ریزی های لازم جهت بهبود فرایند آموزشی نیمسال دوم برگزار گردید.