جلسه شورای دبیران

جلسه شورای دبیران با حضور اکثریت کادر آموزشی و اجرایی مدرسه و با دستور جلسه قبلی تشکیل یافت.
در این جلسه مقاله ای در خصوص انواع تیپ‌های معلمان و ویژگی‌های برجسته آنها ارایه شده و حاضرین محترم در خصوص شیوه‌های ارزشیابی مسائل مربوط به امتحانات نوبت اول نکته نظرات خود را ارائه و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.