جلسه شورای دبیران با دستور جلسه امتحانات نوبت اول

جلسه شورای دبیران با دستور جلسه امتحانات نوبت اول در تاریخ ۲۹ آذر ماه تشکیل یافت.
آزمون های نوبت اول از تاریخ ۵ دی ماه به صورت حضوری برگزار خواهد شد.