جلسات آموزش کمک های اولیه

برگزاری جلسات آموزش کمک های اولیه – احیای قلبی ریوی، خفگی با جسم خارجی و گاز مونوکسید کربن، اقدامات اولیه اورژانسی و…- توسط متخصصین محترم اورژانس استان در محل مدرسه