تجلیل از مقام آوران مسابقات فرهنگی و هنری مدرسه در سطح ناحیه

تجلیل از مقام آوران و برگزیدگان مسابقات فرهنگی و هنری مدرسه در سطح ناحیه