تجلیل از دانش آموزان عزیزمان -نفرات برتر استانی

تجلیل از دانش آموزان عزیزمان -نفرات برتر استانی- در آزمون های ۴ و ۱۸ آذر ماه قلم چی

پایه هفتم: دانش آموزان عزیزمان سید امیر سیدیان رتبه اول استانی ۱۸ آذر و ایلمان غم خوار رتبه سوم استانی ۴ آذر

پایه هشتم: دانش آموزان عزیزمان الیار اصغرزاد و پارسا آتش بهار به ترتیب رتبه های دوم و سوم استانی ۱۸ آذر و آرین اسکندری رتبه سوم استانی ۴ آذر

پایه نهم: دانش آموز عزیزمان بردیا محمدی بینا رتبه سوم استانی ۴ آذر