” تبريك وشادباش بر خانواده بزرگ مشكاة”

” تبريك وشادباش بر خانواده بزرگ مشكاة”

مشكاة همچنان با ستارگانش مي درخشد.

كسب رتبه اول كشوري در آزمون پايه نهم علامه حلي، برگ زرين ديگري بر افتخارات مشكاة افزوده شد و ستارگان درخشانش با كسب رتبه هاي كشوري ( آقاي شاهد شقافي، رتبه اول کشوری ) و ( آقاي امير رضا پورعلي اكبري، رتبه دوم کشوری ) مدام در حال درخشش مي باشد.

. “توفيقات الهي همواره قرين و مستدام باد”