برگزاری جلسه انجمن اولیا و مربیان مدرسه

جلسه انجمن اوليا و مربيان مدرسه ساعت ١٨/٣٠ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ برگزار شد. در اين جلسه شيوه فعاليت هاي آموزشي و پرورشي مدرسه در وضعيت حضوري و مجازي مورد بحث و بررسي مفصل قرار گرفت و در نهايت مقرر گرديد طبق دستورالعمل ستاد مبارزه با كرونا فعاليت حضوري پس از واكسيناسيون ٧٠٪؜ دانش آموزان (دو دز ) به صورت تركيبي با رعايت پروتكل هاي بهداشتي انجام پذيرد . جلسه ساعت ۲۰/۳۰خاتمه يافت.