برگزاری جلسات گروهی مسئولین پایه با اولیای محترم

برگزاری جلسات گروهی مسئولین پایه با اولیای محترم دانش آموزان با موضوعات:

گزارش روند آموزشی مدرسه و تبادل نظر جهت بهبود کیفیت آموزشی