برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی

انتخابات شورای دانش آموزی مدرسه برای یک سالتحصیلی با شور و هیجان و با هدف آماده‌سازی دانش آموزان برای جامعه‌پذیری، تمرین مشاركت اجتماعی و کار تیمی و
ایجاد روحیه مسئولیت‌پذیری، امروز ۲۵ آبان ماه برگزار گردید.