برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی

تصاویری از روند برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی به صورت هم زمان با سراسر کشور