برگزاری آیین افتتاحیه جشنواره فرهنگی-هنری

تصاویری از برگزاری آیین افتتاحیه جشنواره فرهنگی-هنری فردا و تمرینات گروه تأتر، موسیقی و سرود مدرسه