برگزاری آزمون نوبت اول روز دوشنبه 26 دی ماه

اولیای محترم و دانش آموزان عزیز

روز دوشنبه 26 دی ماه، آزمون نوبت اول طبق برنامه به صورت حضوری برگزار خواهد شد.