بازدید علمی از دانشکده علوم پزشکی تبریز

بازدید علمی دانش آموزان عزیزمان از آزمایشگاه های دانشکده های پزشکی و داروسازی علوم پزشکی تبریز در راستای ارتباط یادگیری تئوریک و عملی