بازدید دانش آموزان پایه نهم از اداره کل استاندارد

بازدید دانش آموزان عزیز پایه نهم از اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی از توضیحات کلی در خصوص استاندارد تا نحوه آزمایش ها بر روی نمونه های برداشته شده از کارخانجات متنوع