بازدید دانش آموزان عزیز پایه هشتم و نهم از شرکت چرخشگر

بازدید دانش آموزان عزیز پایه هشتم و نهم از شرکت چرخشگر