بازدید دانش آموزان از آزمایشگاه فیزیک دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز

بازدید دانش آموزان عزیز پایه نهم از آزمایشگاه فیزیک دانشگاه فنی و حرفه تبریز