بازدید دانش آموزان از کارخانه کاشی تبریز

بازدید دانش آموزان عزیز پایه هشتم از کارخانه کاشی تبریز -روند تولید کاشی تا فروش