اولين جلسه شوراي دبيران دبيرستان دوره اول مشكاة

در آستانه آغاز سالتحصيلي ١٤٠٢-١٤٠١ اولين شوراي دبيران دبيرستان دوره اول مشكاة روز چهارشنبه ١٤٠١/٠٦/٢٣ با حضور كادر آموزشي واداري تشكيل شد. در اين جلسه مدير محترم مدرسه گزارش كوتاهي از عملكرد آموزشي و تربيتي و نقاط ضعف و قوت برنامه هاي سالتحصيلي گذشته ارائه نمودند و از همه كادر مدرسه در كسب موفقيت ها و افتخارات درخشان مدرسه در عرصه هاي مختلف به ويژه ركورد شكني در كسب رتبه اول استان در آزمون هاي تيزهوشان (٣٣ نفر) و نمونه دولتي(٧٩ نفر) مراتب تشكر و قدرداني خود و اولياي محترم را اعلام كردند.
در ادامه جلسه ، برنامه سالانه مدرسه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت و در خصوص موارد مختلف آموزشي و تربيتي بحث و تبادل نظر به عمل آمد.