اولين جلسه انجمن اوليا و مربيان دبيرستان مشكاة

اولين جلسه انجمن اوليا و مربيان دبيرستان مشكاة از ساعت ١٨:۳۰ تا ۲۱ امروز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۱ با حضور اعضاي محترم انجمن در محل اتاق جلسه مدرسه تشكيل يافت.
در ابتدا جناب آقاي دكتر شريفي نسب اطلاعاتي راجع به ساختار مدرسه و آمار مربوط به اوليا، مربيان و دانش آموزان ارائه نمودند. سپس انتخابات هيئت رئيسه انجمن برگزار شده و به اتفاق آراء، آقاي دكتر حسين عالي باف رئيس، آقاي دكتر محمدرضا احمدي نايب رئيس و خانم مهندس سميرا ميرزادوست (قندچي) دبير و رابط انجمن انتخاب شدند. در ادامه اعضاي محترم در مورد فعاليت هاي مدرسه در وضعيت حضوري غيرحضوري و تركيبي رهنمودها و پيشنهاداتي ارائه نمودند.