اولين جلسه انجمن اوليا و مربيان دبيرستان مشكاة

به ياري خداوند متعال اولين جلسه انجمن اوليا و مربيان دبيرستان مشكاة در ساعت ١٩ تاريخ ١٤٠١/٠٨/٠٨ با حضور اكثريت اعضا تشكيل يافت. در اين جلسه ابتدا مديريت مدرسه گزارش كوتاهي از برنامه هاي آموزشي و تربيتي سالتحصيلي جديد ارائه نمودند . سپس اعضاي هيأت رئيسه انجمن با رأي كتبي اعضا به شرح زير انتخاب شدند:

آقاي دكتر عالي باف ، رئيس – آقاي مهندس حسن پور نايب رئيس و خانم دكتر فتح نژاد دبير انجمن در ادامه با بحث و بررسي پيشنهادهاي مختلف موارد زير به عنوان دستور جلسه آينده به تصويب رسيد:
– ايجاد ارتباط و تعامل با مركز بهداشت استان – تشكيل سلسله جلسات مشاوره با دانش آموزان در خصوص مهارت هاي زندگي و اجتماعي – تشكيل كلاس هاي تندخواني و تقويت حافظه

ضمناً اسامي اعضاي منتخب انجمن اوليا و مربيان كه در جلسه مجمع عمومي مدرسه انتخاب شده اند ، تقديم مي شود:

– آقاي مهندس احتشامي
– خانم دكتر بوستاني
– آقاي مهندس حسن پور
– آقاي دكتر خشكنابي
– آقاي دكتر شكوه تازه
– آقاي دكتر شهرياري
– آقاي دكتر صادقي
– خانم دكتر فتح نژاد
– آقاي دكتر عالي باف