اهداء لوح تقدیر و جوایز به دانش آموزان برتر آموزشی

اهداء لوح تقدیر و جوایز به دانش آموزان برتر آموزشی پایه های هفتم، هشتم و نهم