افتتاحیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای 1403-1402

افتتاحیه المپیاد ورزشی درون مدرسه ای سالتحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲