اسامی منتخبین انتخابات انجمن اولیا و مربیان مدرسه

اسامی منتخبین انتخابات انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دوره اول مشکاة سالتحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

۱- خانم دکتر فرناز بوستانی
۲- آقای دکتر حسین شهریاری
۳- آقای دکتر محمود بهشتی
۴- خانم دکتر حمیده ابراهیمی
۵- خانم دکتر زهرا کریمی
۶- خانم دکتر مونا همایون مقدم
۷- آقای دکتر رضا دیزجی
۸- آقای دکتر حسین عالی باف
۹- آقای دکتر نادر نجد
۱۰- خانم فرانک نصیر پور
۱۱- آقای دکتر مهرداد لکستانی
۱۲- آقای مهندس حسین حسن پور
۱۳- آقای دکتر ابوالفضل آشوری