اردوی یک روزه علمی – تفریحی مركز تحقيقات كشاورزي تبريز

اردوی یک روزه علمی – تفریحی مركز تحقيقات كشاورزي تبريز