ارائه کارنامه نوبت دوم دانش آموزان عزیز سالتحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱

به لطف خدا و با همکاری کادر اجرایی و آموزشی مدرسه، امسال نیز طبق روال همه ساله مدرسه مشکاة، کارنامه نوبت دوم دانش آموزان عزیزمان در عصر آخرین آزمون نوبت دوم تحویل و دفتر سالتحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ بسته شد.