ارائه کارنامه تحصیلی نوبت دوم

با تلاش شبانه روزی کادر آموزشی و اجرایی مشکاة، کارنامه تحصیلی نوبت دوم دانش آموزان طبق روال سالهای گذشته عصر روز آخرین آزمون، تحویل اولیای محترم شد.